Onze Vader - het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel als ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

Mattheus 6