Diaconie

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

In het verleden richtten de diaconieën armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig geven de diaconieën regelmatig aan hulpverleningsorganisaties. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de 7 werken van barmhartigheid.

De zeven werken van barmhartigheid zijn :

1. De hongerigen spijzen

2. De dorstigen laven

3. De naakten kleden

4. De vreemdelingen herbergen

5. De zieken bezoeken

6. De gevangenen bezoeken

7. De doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs:

 • Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,
 • Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
 • Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.
 • Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,
 • Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,
 • Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36)

Omkijken naar anderen, dat is wat Jezus ons wil leren.

En het maakt verschil en is erg waardevol om je geloof handen en voeten te geven.

In de praktijk zijn de taken van diakenen:

het onder de aandacht brengen en houden van allerlei onrecht
het besef van hulpvaardigheid gaande houden
geld inzamelen in de eredienst
bediening van het avondmaal
mensen in nood helpen, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, in Nederland of in de wereld.

Als diaconie Oldehove-Niehove besteden we actief aandacht aan

 • ouderen, zieken en alleengaande en eenzame mensen dmv gezellige morgen organiseren, kerstattentie verzorgen voor ouderen
 • bloemengroet
 • geluidsopname van kerkdienst brengen bij mensen die (tijdelijk) niet (meer) in de kerk kunnen komen
 • collectegeld verdelen over diverse goede doelen
 • bestemmingen voor speciale collectes bedenken bv. tijdens zomerperiode, ...
 • kerstpakket voor gezinnen uit omgeving, die het financieel erg moeilijk hebben
 • Paasgroetenactie voor gevangenen

Daarnaast kun je denken aan het in voorkomende gevallen praktische of financiele hulp bieden aan
- vluchtelingen
- minder validen en zieken vervoeren van en naar de kerkdienst of het ziekenhuis
- advies en/of hulp bij psychische problemen en schulden

Kortom: een mens in nood laten we niet in de kou staan. Dat alles vraagt veel liefde, tijd en inzet, maar het is prachtig werk!

Tevens zit je als diaken in de kerkenraad en beslist mee over bestuurlijke zaken van de kerk.